Contract

Algemene Voorwaarden

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Mechelen bevoegd. De overeenkomsten en alle juridische verslagen tussen de klant en Dawes & Company bvba zijn onderworden aan het Belgisch recht.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van alle producten via de webshop “SCOOP store”. SCOOP store is een merk in eigendom van eigendom van Dawes & Company bvba. Wanneer u een bestelling plaatst bij Dawes & Company bvba, gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden.et plaatsen van een bestelling via de webwinkel van SCOOP store houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door SCOOP store aanvaard zijn.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een e-mail wordt gestuurd naar de klant, ter bevestiging van zijn bestelling.

Ondanks het feit dat de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden SCOOP store niet. SCOOP store is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. SCOOP store is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door SCOOP store. SCOOP store kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

De getoonde consumentenprijzen zijn uitgedrukt in euro en inclusief BTW. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Wenst de Klant te bestellen maakt de Klant best eerst een account aan, kan ook later tijdens afhandeling van de bestelling.

Via de winkelwagen kan de Klant zijn bestelling samenstellen.  Als de Klant klaar is kunnen de verzendkosten naar keuze berrekend worden.

Na het afronden van de bestelling kan de Klant zijn account aanmaken of nakijken  en vervolgens de verzendmethode bepalen.

Bij de volgende stap kiest de Klant een betaalmethode en kan de bestelling definitief geplaatst worden na het accepteren van de algemene voorwaarden.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijze:

 • Bij afhaling cash of via bankkaart
 • via bankkaart
 • via overschrijving
 • via kredietkaart

De producten die via deze e-commerce website worden aangeboden vormen een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door SCOOP store.

SCOOP store is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant vooraf contact op te nemen met de SCOOP store klantendienst waarna de Klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan SCOOP store te Antwerpen (Kloosterstraat 66, 2000 Antwerpen).

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant SCOOP store zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, retourartikelen of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Na ontvangst van de betaling, zal de levering gebeuren volgens de door de Klant gekozen verzendmethode; zijnde 2 mogelijkheden:

 • Levering aan huis
 • Afhaling binnen de 10 dagen na bestelling en enkel op afspraak via info@scoopstore.be 
     Afhaaladres: Kloosterstraat 66, 2000 Antwerpen

Levering aan huis

Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.

Wanneer een artikel in voorraad is wordt het aangeboden op uw leveringsadres in 3 à 8 werkdagen.

Wanneer een artikel niet op voorraad is, wordt het aangeboden op jouw leveringsadres binnen de aangegeven levertermijn.

Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontbinding terug.

Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan.

Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst.

We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

In geval van terugzending wordt het reeds betaalde bedrag teruggestort op uw rekening in zoverre dat het goed onbeschadigd is.

Retourzendingen:  2 mogelijkheden

 • Terugbrengen binnen de 10 dagen na levering via info@scoopstore.be    Afzetadres: Kloosterstraat 66, 2000 Antwerpen
 • Ophaling aan huis binnen de 3 weken na levering.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden gratis geleverd in België, en Nederland.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan SCOOP store.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de SCOOP store was geboden.

Bij verkoop aan particulieren in het buitenland geldt een BTW tarief van 21%. Geschillen worden geregeld door een rechtbank in België.

We doen dagelijks ons uiterste best om u met de beste service tegemoet te komen. Natuurlijk kan er altijd iets mis gaan. Wanneer dit het geval is en u heeft een opmerking of klacht over het niet of verkeerd leveren van uw bestelling of dienst, laat het ons zeker weten.

U kunt ons binnen de 14 dagen na aankoop op de hoogte brengen van een klacht door ons  te contacteren met het sturen van een mail naar info@scoopstore.be.

Buitengerechtelijke geschiloplossing

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl .

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr.

Bestellingen die geplaatst worden op werkdagen vóór 16u worden de dag zelf behandeld. Bestellingen die geplaatst worden op zaterdag, zondag of feestdag worden de eerstvolgende werkdag behandeld. De leveringstermijn bedraagt 1 tot 3 werkdagen na ontvangst van betaling. Leveringen vinden plaats op het door de klant opgegeven adres bij bestelling. Dawes & Company bvba kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij fouten die door de klant zijn ingegeven, waardoor vertragingen of foutieve leveringen kunnen plaatsvinden. In geval van overmacht worden de leveringsverplichtingen opgeschort. De levering zal dan plaatsvinden zodra dat mogelijk is.

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van SCOOP store.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van SCOOP store te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij SCOOP store.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant SCOOP store Kloosterstraat 66, 2000 Antwerpen of info@scoopstore.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan SCOOP store heeft meegedeeld, terugzenden of op afspraak overhandigen aan SCOOP store, Kloosterstraat 66, 2000 Antwerpen.

De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

Wij kunnen de goederen ook afhalen.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van SCOOP store.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt SCOOP store zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal SCOOP store alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat SCOOP store op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan SCOOP store wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door SCOOP store geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop SCOOP store geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;

De klantendienst van SCOOP store is bereikbaar via e-mail op info@scoopstore.be. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

De verantwoordelijke voor de verwerking, SCOOP store respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan SCOOP store via  info@scoopstore.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot SCOOP store via  info@scoopstore.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, SCOOP store heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

SCOOP store houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@scoopstore.be .

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door SCOOP store om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van SCOOP store. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

SCOOP store kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan SCOOP store, Kloosterstraat 66, 2000 Antwerpen (info@scoopstore.be)

 

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

 

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

 

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Heeft u andere vragen? Contacteer ons! We don’t bite.