ARRIVAL: Woodstag: ecologisch, lokaal en sociaal

HET VERHAAL

Greg, Toul en Fred zijn begonnen aan het avontuur met het idee om een ​​reeks confectie-accessoires aan te bieden die uniek, elegant, aanpasbaar en vooral 100% Belgisch zijn. Het WOODSTAG-project is gebaseerd op een ecologische, lokale en sociale visie.

Als we ons richten op houtwerk, dan is het vanwege het vermogen om het oneindig te modelleren. Met een beetje fantasie en wat gereedschap is het altijd mogelijk om iets nieuws uit een stuk hout te herstellen, opnieuw uit te vinden of gewoon te maken. Iedereen heeft thuis wel houten voorwerpen of dingen die hij niet gebruikt. Bedrijven die gespecialiseerd zijn in houtbewerking hebben ook overschotten waarvan ze niet weten wat ze moeten doen. WOODSTAG wordt een oplossing om ze een tweede leven te geven.

Ook het lokale aspect is natuurlijk gekomen. Onze eerste stappen werden eerst gedaan met de hulp van goede vrienden, mensen uit onze buurt en vervolgens met alle partners die onze activiteit ons toestaat te ontmoeten. Voor de verrijking die deze ontmoetingen ons brengen en het plezier van het directe en menselijke contact, wilden we de lokale kant centraal stellen in ons project.

Ten slotte komt de sociale kant voort uit de samenwerking met twee zeer specifieke partners. Voor houtbewerking hebben we nauw samengewerkt met een organisatie die helpt bij de training en toekomstige herintegratie van gevangenen door hen verschillende soorten handwerk aan te bieden. Het WOODSTAG-team is er trots op een werkplaats te hebben geïnstalleerd en deel te nemen aan het project door middel van voortdurende training van houtbewerkingsgevangenen. Wat naaien betreft, is het met een socioprofessionele organisaties die ook voor grote modehuizen werken.

WOODSTAG is niet alleen een merk met sterke waarden, het is bovenal een ambitieus project van duurzame en sociale economie dat de Belgische knowhow wil benadrukken.

ARRIVAL: Woodstag: ecological, local and social

THE STORY

Greg, Toul & Fred have embarked on the adventure with the idea of ​​offering a range of ready-to-wear accessories that are unique, elegant, customizable and above all 100% Belgian. WOODSTAG besides being a brand with strong values ​​is, above all, an ambitious project of sustainable and social economy which aims to highlight the Belgian know-how. The WOODSTAG project is based on an ecological, local and social vision.

“If we are oriented towards woodcrafting, it is for its ability to be infinitely remodelable. With a little imagination and some tools, it is always possible to restore, reinvent, or simply create something new from any piece of wood. Everyone has at home broken wooden objects or things he does not do. Companies specialized in woodcrafting also have leftovers that they do not know what to do with. WOODSTAG becomes a solution to give them a second life.

The local aspect, too, quickly came to us . Our first steps were done with the help of close friends, people from our neighborhood and then with all the partners that we meet. For the enrichment that these meetings bring us and the pleasure of the contacts , we wanted to keep the local side at the heart of our project.

Finally, the social side comes from the collaboration with two very particular partners. For woodworking, we have worked closely with an organization that assists with the training and future reintegration of prisoners by offering them different types of manual work. The WOODSTAG team is proud to have installed a workshop and to participate in the project through the continuous training of woodworking prisoners. As far as sewing is concerned, it is with a socioprofessional insertion workshop, which forms the future hands of great fashion houses, that we have chosen to work.